Czy można zmusić alkoholika do poddania się leczeniu odwykowemu?

przymusowe leczenie alkoholizmuWzrasta liczba uzależnionych od alkoholu i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia bliskich im osób. Zasadniczo przyjmuje się, że aby terapia była skuteczna, konieczne jest pełne zaangażowanie alkoholika oraz jego dobrowolne poddanie się leczeniu. W praktyce jednak jest kilka sytuacji, w jakich sąd może nakazać uzależnionemu udanie się na przymusową terapię w zakładzie odwykowym. Jakie to sytuacje i z czego owa możliwość wynika?

Ustawa a przymusowe leczenie

Obowiązująca w Polsce ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje, że jeśli z powodu nadużywania alkoholu następuje rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, albo uchylanie się od pracy, można nakazać uzależnionemu poddanie się specjalistycznemu leczeniu odwykowemu. Podobna możliwość pojawia się w sytuacji, gdy alkoholik w sposób systematyczny zakłóca spokój, bądź też porządek publiczny. Libacje alkoholowe często właśnie tak się bowiem kończą.

Co może zrobić rodzina alkoholika?

Rodzina uzależnionego nie jest bezsilna! Przede wszystkim bliscy uzależnionego muszą zebrać jak najwięcej dowodów, które przydadzą się w trakcie rozpatrywania złożonego przez nich wniosku o poddanie alkoholika przymusowemu leczeniu. Dowodem w sprawie mogą być zeznania świadków, rachunki z izby wytrzeźwień, notatki z interwencji policji i tym podobne rzeczy, które będą stanowiły potwierdzenie, iż dana osoba rzeczywiście nadużywa alkoholu oraz z tej przyczyny dopuszcza się zachowań przewidzianych w ustawie jako predysponujących do skierowania na podobne leczenie. Wyposażona w takie dowody rodzina składa wniosek w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Ona z kolei składa odpowiedni wniosek w sądzie. Może go skierować do sądu również prokurator.

Postępowanie sądowe

leczenie alkoholizmu pod przymusemOrzeczenie sądu następuje w postępowaniu nieprocesowym. Sprawą zajmuje się sąd rejonowy właściwy albo miejscu zamieszkania osoby uzależnionej, której dotyczy sprawa, albo miejscu jej pobytu. W trakcie postępowania uzależniony może zostać poddany badaniom przez biegłych lub też skierowany na obserwację w zakładzie na okres 2 tygodni lub - w określonych przypadkach - na okres 6 tygodni. Gdy sąd podejmie decyzję i jego orzeczenie się uprawomocni, alkoholik zostaje wezwany do stawienia się w określonym zakładzie odwykowym, w określonym dniu. Jeśli postanowi nie przyjść, na miejsce doprowadzi go policja. Wówczas może również otrzymać nadzór kuratora, trwający przez cały okres leczenia. A ile takie leczenie trwa? Obowiązek leczenia trwa tyle, ile wymaga tego pełne wyzdrowienie pacjenta, przy czym nie dłużej niż 2 lata od chwili uprawomocnienia postanowienia.

13 maja 2015

Marta

Trzeźwa alkoholiczka